Regulamin Klubu Podróżniczo-Żeglarskiego „Amorgos” 

Regulamin Klubu Podróżniczo-Żeglarskiego „Amorgos” 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie o nazwie Klub Podróżniczo-Żeglarski „Amorgos” jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu popularyzowanie wiedzy związanej z żeglarstwem, turystyką oraz aktywnym wypoczynkiem wśród społeczeństwa.

2. Klub jest stowarzyszeniem zwykłym.

§2

Siedzibą Klubu jest Warszawa.

§3

Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz niniejszego regulaminu.

§4

Klub obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§6

Klub realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 1. działanie na rzecz środowiska żeglarskiego, motorowodnego, nurkowego oraz osób i instytucji organizujących aktywny wypoczynek w kraju i za granicą,
 2. promocję i popieranie wszelkich inicjatyw osób i instytucji związanych z aktywnymwypoczynkiem,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami iinstytucjami o podobnych celach,
 4. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 5. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez związanych z celemregulaminowym Klubu,
 6. wspieranie działań osób i instytucji zmierzających do organizacji rejsów żeglarskich iinnych imprez turystycznych,
 7. uczestnictwo członków Klubu w rejsach żeglarskich i innych imprezach turystycznych.

Rozdział II

FINANSOWANIE

§7

 1. Realizując cel, określony w § 1 , Klub opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Klub uzyskuje środki na prowadzoną przez siebie działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Klubu, ofiarności publicznej oraz otrzymanych dotacji.
 3. Za dzień wymagalności płatności składki za dany rok przyjmuje się dzień 31 marca tego roku.

1. Powyższe nie dotyczy nowo przyjętych członków KPŻ Amorgos, dla których termin opłacenia składki to 31 grudnia roku w którym uzyskali członkostwo.

§8

Wszelkie działania Klubu będą podejmowane nieodpłatnie. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które uczestniczyły w przynajmniej jednym rejsie klubowym lub w wyprawie klubowej, przyjęte przez członków Klubu na zebraniu zwołanym przez Komandora Klubu, drogą głosowania, zwykłą większością głosów, po poprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z rekomendacją co najmniej dwóch członków Klubu. Listę rejsów i wypraw klubowych, jako odrębny dokument, ustalają członkowie Klubu na zebraniu zwołanym przez Komandora Klubu.
 2. Członkami Klubu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia. Pisemny wniosek małoletniego, poza wymogami stawianymi wnioskom osób pełnoletnich, powinien zawierać zgodę wszystkich opiekunów prawnych.
 3. Członek małoletni musi posiadać Opiekuna – członka Klubu, wskazanego przez opiekunów prawnych. Opiekun winien być spokrewniony lub spowinowacony z małoletnim oraz winien być członkiem Klubu, posiadającym pełnię praw członkowskich. Opiekun sprawuje pieczę nad małoletnim członkiem i ponosi pełną odpowiedzialność za jego działania. Opiekun opłaca składki małoletniego członka.

§ 10

1. Członkowie Klubu mają prawo:

  1. wybierać i być wybieranym na funkcje związane z działalnością Klubu,
  2. decydować o formach działalności Klubu przez aktywne uczestnictwo zprawem głosu w obradach i dyskusjach,
  3. aktywnie uczestniczyć, z prawem pierwszeństwa, w imprezach klubowych,
  4. do korzystania z innych praw i przywilejów, które mogą zostać uchwalone wramach działalności klubowej.

2. Małoletnim członkom Klubu przysługują równe prawa i obowiązki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ich wieku i powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności postanowień art. 2 i 3 ustawy – Prawa o stowarzyszeniach.

3. Po ukończeniu przez małoletniego członka Klubu osiemnastego roku życia staje się on automatycznie pełnoprawnym członkiem Klubu, zaś ograniczenia określone dla członków małoletnich przestają mieć do niego zastosowanie.

§ 11

Członkowie Klubu zobowiązani są w szczególności:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu,
 2. dbać o dobre imię Klubu,
 3. popierać i czynnie realizować cele Klubu,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieńniniejszego Regulainu,
 5. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. rezygnacji,

2. śmierci,

3. rażącego działania na szkodę Klubu, lub nie przestrzegania regulaminu Klubu.W tym wypadku decyzję o odebraniu członkostwa podejmuje Zebranie Członków Klubu w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Klubu.

4. z przyczyn opisanych w pkt 3 niniejszego paragrafu

2. Członkowie Klubu zalegający ze składkami mają automatycznie zawieszone prawa członkowskie. Przywrócenie pełni praw członkowskich następuje natychmiastowo po uregulowaniu zaległych i bieżących składek o ile nie nastąpiła już utrata członkostwa z przyczyn opisanych w pkt 3.

3. Członkowie Klubu zalegający ze składkami pięć lub więcej lat tracą członkostwo z dniem najbliższego walnego zebrania KPŻ Amorgos .

 1. Lista osób, podlegających skreśleniu wg zasad opisanych w § 12 pkt 3 będzie podawana do wiadomości i odnotowana w protokole na walnym zebraniu KPŻ Amorgos.
 2. Ponowne uzyskanie członkostwa utraconego z przyczyn opisanych w § 12 pkt 3, może nastąpić po złożeniu pisemnej deklaracji i po uregulowaniu zaległych i bieżących składek, lub na zasadach ogólnych opisanych w § 9, pkt1.

4. Utrata członkostwa przez Opiekuna małoletniego członka lub zawieszenie jego praw skutkuje automatycznym i natychmiastowym zawieszeniem praw członkowskich małoletniego znajdującego się pod jego pieczą. W takiej sytuacji wszyscy opiekunowie prawni małoletniego zobowiązani są wskazać nowego Opiekuna.

Rozdział IV

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

§ 13

 1. Przedstawicielem reprezentującym Klub jest Komandor Klubu, wybierany przez członków Klubu zwykłą większością głosów oddanych uprawnionych członków Klubu.

 2. Kadencja Komandora Klubu trwa 2 (dwa) lata.

 3. Komandorem Klubu może być jedynie członek Klubu.

 4. Przynajmniej raz do roku Komandor zwołuje Zebranie Członków Klubu.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez członków Klubu. Dla podjęcia ww. uchwały wymagane jest uzyskanie większości 2/3 głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 15

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez członków Klubu na Zebraniu Członków Klubu zwołanym przez Komandora Klubu zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do glosowania.

§ 16

 1. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

   zawarcie umowy,

  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.