Zasady ogólne organizacji rejsów, wyjazdów i imprez

Zasady ogólne organizacji rejsów, wyjazdów i imprez

organizowanych przez członków klubu dla członków klubu,
wg Komandora KPŻ AMORGOS z 14.11.2006

  1. Intencja– Zasady są sformułowane dla wyjaśnienia i ułatwienia organizacji rejsów organizowanych przez członków klubu dla członków klubu a nie dla skomplikowania tychże i tak należy je pojmować i ewentualnie stosować.
  2. Stosowanie– Zasady do tyczą zarówno organizatorów rejsów jak i ich uczestników, przy czym nie stanowią reguł w sensie prawnym a jedynie wskazówki i respektowanie ich zależy przede wszystkim od dobrej woli zaangażowanych osób.
  3. Organizacja– organizowanie rejsów, wyjazdów i imprez przez członków klubu wynika z ich dobrej woli, odbywa się nieodpłatnie i w ich wolnym czasie. Dlatego ogólnie przyjęte zasady stosowane wobec komercyjnych organizatorów imprez towarzyskich czy turystycznych nie mają tu zastosowania. Każdy z uczestników imprezy może się aktywnie włączyć w organizację imprezy i stać się współorganizatorem. Czynność taka wymaga akceptacji osoby, która rozpoczęła organizację imprezy jako pierwsza. Przy większej ilości współorganizatorów wskazane jest wyznaczenie głównego organizatora z głosem decydującym.
  4. Koszty– zaleca się równy podział kosztów pomiędzy uczestników imprezy. Należy przy tym pamiętać, aby podział kosztów był przede wszystkim sprawiedliwy to znaczy stosowny do udziału w imprezie, a także, że w dobrym tonie jest uwzględnienie w kosztach ogólnych kosztów wynikających z dodatkowych koniecznych czynności związanych z organizacją np. rozmów telefonicznych, dojazdów, sprzętu, oprogramowania i innych, a także poświęconego czasu. Dodatkowo wskazane jest uwzględnianie w podziale kosztów zniżek dla uczestników, których obecność na imprezie jest wymagana przez stosowne przepisy i posiadane przez te osoby certyfikaty i uprawnienia. Dotyczy to w szczególności takich przypadków jak: kapitan w rejsie morskim, licencjonowany pilot wycieczki, lekarz, ratownik lub sędzia na regatach itp. Wysokość zniżek udziałowych kosztów wymienionych osób należy określać w oparciu o zasady ogólnie przyjęte w środowiskach turystycznych i żeglarskich.
  5. Przywileje organizatorów– organizatorzy imprez mają bezdyskusyjny przywilej decydowania o kształcie i formie imprezy, co wynika w sposób oczywisty z samego faktu, że są organizatorami imprezy. Dotyczy to w szczególności planowania tras podróży, podziału personalnego na grupy, przydziału kwater i miejsc do spania. Przywilej ten jest formą zadośćuczynienia za trud poniesiony przy organizacji imprezy i powinien być akceptowany przez pozostałych uczestników imprezy. Egzekwując taki przywilej organizator powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami, stosownymi przepisami i zdrowym rozsądkiem.
  6. Informacja– Każdy uczestnik imprezy powinien być szczegółowo poinformowany jeśli zasady organizacji danej imprezy drastycznie odbiegają od ogólnie przyjętych dla podobnych imprez.

Spisał dla dobra ogólnego 14 listopada 2006 roku w Warszawie
I przedstawił uczestnikom VII Zgromadzenia Klubu w dniu 18 listopada 2006 roku w Jachrance
Zgodnie z uchwałą 7/2005 VI Zgromadzenia Klubu z dnia 3 grudnia 2005 roku
Komandor Klubu Podróżniczo Żeglarskiego AMORGOS
Jacek Wierzbicki, kapitan jachtowy nr pat. 1173